Díjképzés

 A víziközmű-szolgáltatásért a Felhasználónak a Törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti díjat kell fizetnie, a miniszteri rendelet hatályba lépéséig a díjak tekintetében az önkormányzati rendeletek az irányadóak.

A miniszteri rendelet hatálybalépése után a PANNON-VÍZ Zrt. szolgáltatási díjképzése a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt módon történik:

65. § (1) A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás díját (a továbbiakban együtt: hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

63. § (1) A víziközmű-szolgáltatás díját alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként kell megállapítani.
(2) Az alapdíj összegének meghatározásakor a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint különbséget kell tenni.

Az alapdíj az állandó költségek egy részére nyújt fedezetet (amortizációs költségek, vízkészlet használati díj, energia lekötési díj, készenléti költségek, egyes fenntartási költségek). Az ivóvíz szolgáltatás fogyasztásfüggő díja az egyes fogyasztói kategóriákban (lakossági, állami, önkormányzati és egyéb intézmények, valamint közületi fogyasztók) eltérő.

A jogszabály az alábbi felhasználói (fogyasztói) kategóriákat hozta létre az ivóvíz szolgáltatásnál és szennyvízelvezetés és tisztításnál, amelyeknél eltérő díjakat állapít meg: