Változás bejelentés

A Felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új Felhasználó köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Szolgáltatót ért károkért a korábbi és az új Felhasználó egyetemlegesen felel.

A Felhasználó változás bejelentése után, a feltételek teljesülése esetén a régi Felhasználónak a Felhasználói helyre vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződése megszűnik és a szerződéses jogviszony az új Felhasználóval a szerződéskötéssel vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

A határidőn túli változás bejelentés esetén a vízmérő késedelmes átírásakor a Szolgáltató az új Felhasználó részére díjat számít fel.

Ha a vízi-közmű Szolgáltatónak a felhasználási helyre vonatkozóan korábbi közüzemi szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználási hely tekintetében a vízi-közmű szolgáltatás megszüntethető vagy korlátozható.

Nem lakossági Felhasználó változása esetén az új közüzemi szerződés megkötésének feltétele a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésének vagy átvételének igazolása.

A korábbi vagy az új Felhasználó a szerződés megkötése előtt kérheti saját költségére a házi ivó- és szennyvízhálózat ellenőrzését, amelynek összege a mindenkori kiszállás díja.

A változás bejelentés ügyében a Felhasználó vagy meghatalmazottja járhat el, a Szolgáltatónál erre a célra rendszeresített Változás bejelentő formanyomtatvány kitöltésével. Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor a tulajdonostársak írásban kötelesek hozzájárulásukat megadni a változás átvezetéséhez. Az ingatlan új tulajdonosai kötelesek megjelölni azt a tulajdonostársat, akivel a közüzemi szerződés megköthető. A bejelentést személyesen az ügyfélszolgálatokon, vagy akadályoztatás esetén írásban a változás bejelentő formanyomtatvány kitöltésével kell megtenni. Amennyiben a Felhasználó változás bejelentése nem a Szolgáltatónál rendszeresített formanyomtatványon történik, akkor a bejelentésben az alábbi adatok feltüntetetése szükséges:


A Változás bejelentő nyomtatvány hiányos kitöltése (mérőállás megjelölésének hiánya, régi/új Felhasználó aláírásának hiánya, Felhasználó változás időpontjának hiánya.) amennyiben a változástól számított 30 napon belül nem kerül pótlásra, az a bejelentés elmulasztásának minősül. Amennyiben az adatok hiánypótlása nem történik meg, a Szolgáltató a nyilvántartásában szereplő Felhasználóval szemben érvényesíti a szolgáltatás során felmerült költségeket.

A változás bejelentő nyomtatványhoz csatolandó dokumentumok:

A változás bejelentés feldolgozását követően valamennyi régi Felhasználó az általa megadott új címére postai úton záró számlát kap, amelyet a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

A változás bejelentés ügyintézésével kapcsolatos bővebb információk az Üzletszabályzatban találhatóak.